Menu

Top Navigation Example

Siege social: 4, rue MBC, Lathan, Bon Repos, HT6312, Téléphone/Whatsapp/MonCash: (509)38407775. Email: haitanastronomicalsociety@rocketmail.com

Télescope chez astroshop

dimanche 30 juin 2019

A Journey Across the near-Earth Asteroids - Asteroid Day 2019

Next 30 June 2019, anniversary of the 1908 Tunguska event, will be internationally celebrated as the “Asteroid Day“: it is “a global awareness movement where people from around the world come together to learn about asteroids and what we can do to protect our planet, our families, communities, and future generations“. This is the fifth edition, after the first one in 2015 and the very successful 2016, 2017 and 2018 editions. More and more exciting events are coming. In December 2016 the United Nations General Assembly adopted resolution A/RES/71/90, declaring 30 June International Asteroid Day.To celebrate the 2019 edition of Asteroid Day, marking its 5th Anniversary, the Virtual Telescope Project, the leading facility in the world sharing live, online the most spectacular near-Earth asteroids and their close encounters with our home planet, will officially offer you a memorable journey through our Solar System. We will explore the realm of asteroids, especially those coming close to our home planet, understanding their science and their importance. to be part of the journey, join us here on 30 June, at 23:00 UT!.

Le Mission Control de la NASA (feat des contrôleurs d'Apollo)

Règ entènasyonal de deziyasyon egzoplanèt ak etwal liRèg entènasyonal de deziyasyon egzoplanèt ak etwal li

NameExoworlds Haiti: pour nommer une étoile et son exoplanète avec un nom provenant de la culture ou de l'histoire d'Haiti
[IAI100 NameExoWorlds]|[ExoWorlds Haiti Home]|[Qu'est-ce que c'est?]|[Règle de nommage]|
[FAQ Français]|[FAQ Créole]|[Phase 1]|[Phase 2]|[Stratégie]|[Comité National]|[Supportez-nous]|[Confidentialité]|[FACEBOOK]

Règles Internationales de Dénomination d'Exoplanète et d’Etoile Hôte, version Créole Haïtien. (Traduite par la SHA, Version originale en anglais: http://www.nameexoworlds.iau.org/naming-rules)
Pour la version francaise (toujours traduite par la SHA): https://haitiastronomie.blogspot.com/2019/06/regles-de-nomage-dexoworlds-dans-iau100.html

 Règ sa yo aplike espesyalman nan pwojè IAU100 NameExoWorlds:
                      Non yo pwopoze yo dwe non bagay, moun, oswa zon ki gen depi lontan yon siyifikasyon kiltirèl, istorik, oswa siyifikasyon jewografik, e ki merite pou yo te koresponn a yon objè selès.
                      Malgre ke sa pa nesesè, non yo ka gen rapò ak syèl la oswa ak sijè ki asosye ak astwonomi, oswa yon jan kanmenm ki gen rapò ak konstelasyon oswa asterism kiltirèl sitiye nan sistèm  egzoplanetè a .
                      An rekonesans ak Ane Entènasyonal Nasyonzini pou Lang Endijèn yo (IYIL2019) 2019, yo ankouraje moun kap pale lang natif natal yo bay non nan lang sa yo.
                      De (2) non yo ta dwe pwopoze - youn (1) pou ègzoplanèt la ak youn (1) pou zetwal ke li òbite a.
                      Tou de non yo dwe swiv yon tèm komen pou nominasyon an. Tèm denominasyon ki dekri relasyon logik ant non sa yo dwe ka rezime nan yon fraz o de e yo dwe laj ase po ke yo ka jwen lòt non ankò pou bay lòt obje nan sistem egzoplanèt a ankò (pa egzamp yo ka dekouvri lòt planèt en plis, oubyen konpay pou zetwal la). Egzanp: Rivyè nan  peyi XYZ a. Tè nan fiksyon nan istwa yo nan 19yèm syèk, elatriye.
Gade plis detay anba a.
01
Non pwopoze yo, apre tradiksyon, ta dwe:
                      ant 4 ak 16 karaktè kom long nan alfabè latin (espas ak ponktyasyon yo konte ladann tou)
                      de preferans yon mo.
                      ka pwononse (nan kèk lang)
                      pa ofansif
                      pa sanble ak yon non objè astwonomik ki egziste deja. Non ki deja bay po objè astwonomik yo, yo ka verifye gras a lyen sa yo:
a)       Non ki nan baz done Inyon Astwonomik Entènasyonal (UAI) pou astewoyid ak ti planèt yo  (MPC): https://www.minorplanetcenter.net/
b)      Non objè galaktik ak èkstragalaktik yo ki nan nan Sesame name resolver http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame
c)       non UAI pou planèt yo, planèt nèn yo ak satelit yo [https://www.iau.org/public/themes/naming/#majorplanetsandmoon]
d)      non UAI pou zetwal https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/
e)       Non UAI pou ègzoplanèt https://www.iau.org/public/themes/naming_exoplanets/
02
Anplis de sa, non yo pwopoze yo pa kapab:
                      non yon mak komèsyal.
                      non moun, non zon oswa evènman ki rekonet prensipalman pou aktivite politik, militè oswa relijye .
                      non moun ki te mouri mwens pase yon syèk de sa (1919).
                      non moun k ap viv.
                      non òganizasyon ki gen rapò ak seleksyon sa.
                      non bèt kay.
                      kreye non (ki se non nouvo, non envante).
                      akwonim
                      non ki gen ladan nimewo oswa ponktyasyon (dyakriti yo akseptab)
                      non ke yo rekonèt prensipalman kòm mak pwoteje oswa ki gen reklamasyon pwopriyete entelektyèl.
03
Tout non yo pwopoze yo dwe akonpaye pa yon fraz de 100 mo maksimòm (apre tradiksyon an angle) pou eksplike non an
04
Non piblik ki seleksyone yo ap rekonèt pa IAU kòm non ki apwopriye e yo ap itilize yo piblikman pou objè a (yo).
                      Nou dako ke non piblik ki chwazi a pa pral ranplase deziyasyon alfanumerik syantifik yo.
                      Non ki pwopoze yo pral pibliye jan yo ye a, ak rekonesans pou pwopoze yo a.
                      Non piblik sa a ka itilize entènasyonalman avèk/oswa nan plas deziyasyon syantifik la, de fason pèmanan e san restriksyon.

VOIR LA PAGE OFFICIELLE DU PROJET EXOWORLDS HAITI...

samedi 29 juin 2019

Règles de nomage d'ExoWorlds dans IAU100 NameExoWorlds


Règles internationales de dénomination d'Exoplanète et d’etoile Hôte (Traduite par la SHA, Version originale en anglais: http://www.nameexoworlds.iau.org/naming-rules)
NameExoworlds Haiti: pour nommer une étoile et son exoplanète avec un nom provenant de la culture ou de l'histoire d'Haiti
[IAI100 NameExoWorlds]|[ExoWorlds Haiti Home]|[Qu'est-ce que c'est?]|[Règle de nommage]|
[FAQ Français]|[FAQ Créole]|[Phase 1]|[Phase 2]|[Stratégie]|[Comité National]|[Supportez-nous]|[Confidentialité]|[FACEBOOK]
 Pour la version haïtienne (traduite par la SHA): https://haitiastronomie.blogspot.com/2019/06/reg-entenasyonal-de-deziyasyon.html

Les règles suivantes s'appliquent spécifiquement au projet IAU100 NameExoWorlds :
·         Les noms proposés doivent être des noms de choses, de personnes ou de lieux ayant une signification culturelle, historique ou géographique de longue date, dignes d'être attribués à un objet céleste.
·         Bien que cela ne soit pas nécessaire, les noms peuvent être tirés de thèmes liés au ciel et à l'astronomie, ou lies d'une manière ou d'une autre à la constellation ou à un astérisme culturel dans lequel se trouve le système exo planétaire.
·         En reconnaissance de l'Année Internationale des Langues Autochtones (IYIL2019) 2019 des Nations Unies, les locuteurs de langues autochtones sont encouragés à proposer des noms tirés de ces langues.
·         Deux (2) noms devraient être proposés - un (1) pour l’exoplanète et un (1) pour l’étoile qu’elle orbite.
·         Les deux noms doivent suivre un thème de dénomination commun. Le thème de dénomination décrivant de manière logique la relation entre les noms doit être résumée en une phrase ou deux et doit être suffisamment large pour que d’autres noms puissent être tirés de la littérature pour nommer d’autres objets dans ce système exoplanétaire à l’avenir (par exemple, des planètes supplémentaires qui pourraient être découvertes, des compagnons stellaires supplémentaires). Exemple: Rivers du pays XYZ. Terres de fiction dans les histoires du 19ème siècle du pays XYZ, etc.
Voir plus de détails ci-dessous.
01 \
Les noms proposés, après traduction, devraient être:
                      entre 4 et 16 caractères de long en alphabet latin (y compris les espaces et la ponctuation)
                      de préférence un mot.
                      prononçable (dans certaines langues)
                      non offensant
                      non identique à, ou trop similaire à, un nom existant d'objet astronomique. Les noms déjà attribués à des objets astronomiques peuvent être vérifiés à l'aide de ces liens:
a)        Noms de l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour les astéroïdes dans la   base de données Minor Planet Center (MPC) [Minor Planet Center (MPC) database] : https://www.minorplanetcenter.net/
b)      Noms d'objets galactiques et extragalactiques dans Sesame name resolver http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame
c)       Noms UAI pour  planètes, planètes naines et satellites
[https://www.iau.org/public/themes/naming/#majorplanetsandmoon]
[https://www.iau.org/public/themes/naming/#dwarfplanets]
d)      [https://www.iau.org/public/themes/naming/#satellites]
e)       Noms UAI pour les étoiles https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/
f)        Noms UAI pour exoplanètes https://www.iau.org/public/themes/naming_exoplanets/
02 \
De plus, les noms proposés ne peuvent pas être des:
                      noms de nature purement ou principalement commerciale.
                      noms d'individus, de lieux ou d'événements principalement connus pour leurs activités politiques, militaires ou religieuses.
                      noms de personnes décédées il y a moins d'un siècle (1919).
                      noms des individus vivants.
                      noms des organisations liées à la sélection.
                      noms d'animaux de compagnie.
                      noms créés (c'est-à-dire nouveaux, inventés).
                      acronymes
                      noms qui incluent des chiffres ou des signes de ponctuation (les diacritiques sont acceptables)
                      noms principalement connus sous le nom de marques ou protégés par des revendications de propriété intellectuelle.
03 \
Tous les noms proposés doivent être accompagnés d'une phrase de 100 mots maximum (après traduction en anglais) expliquant le nom
04 \
Les noms publics sélectionnés seront reconnus par l'UAI comme nom approprié et utilisé publiquement pour le ou les objets.
                      Il est entendu que les noms publics sélectionnés ne remplaceront pas les désignations scientifiques alphanumériques.
                      Les noms proposés seront publiés en tant que tels, avec les crédits pour les personnes qui les ont proposés.
                      Ce nom public peut ensuite être utilisé internationalement avec ou à la place de la désignation scientifique, de manière permanente et sans restrictions.

VOIR LA PAGE OFFICIELLE DU PROJET EXOWORLDS HAITI...

100e anniversaire de l'Union Astronomique InternationaleEn 2019, l'Union Astronomique Internationale (UAI) célèbre son 100e anniversaire. Pour commémorer cet anniversaire, l’UAI organise une célébration pendant toute l'annee pour sensibiliser l’opinion sur un siècle de découvertes astronomiques et aussi pour soutenir et améliorer l’utilisation de l’astronomie comme outil d’éducation, de développement et de diplomatie sous le theme "Sous un Meme Ciel".
https://www.iau-100.org/about

NameExoworlds Haiti: pour nommer une étoile et son exoplanète avec un nom provenant de la culture ou de l'histoire d'Haiti
[IAI100 NameExoWorlds]|[ExoWorlds Haiti Home]|[Qu'est-ce que c'est?]|[Règle de nommage]|
[FAQ Français]|[FAQ Créole]|[Phase 1]|[Phase 2]|[Stratégie]|[Comité National]|[Supportez-nous]|[Confidentialité]|[FACEBOOK]

vendredi 28 juin 2019

Le modèle cosmologique et Planck - Jean-Loup PugetLe modèle cosmologique et Planck - Jean-Loup Puget

Conférence de l'astrophysicien Jean-Loup Puget lors de la 11e édition des Rencontres du ciel et de l'espace, le 2 novembre, à la Cité des sciences et de l'industrie.

mercredi 26 juin 2019

Planète rouge : à la recherche de nos origines

Elle est située en moyenne à 76 millions de km de la Terre, elle est 2 fois plus petite que notre planète, et elle intéresse particulièrement les scientifiques parce qu’elle pourrait nous aider à comprendre nos origines, et comprendre aussi comment la vie est apparue chez nous.
Episode #21 : Direction la planète Mars, avec Gilles Dawidowicz, le secrétaire général de la Société Astronomique de France, et Christine Chapel, ma consœur spécialiste de l’Espace pour les JT de TF1.

Exoworlds Haiti

Des noms d’exoplanètes et d’étoiles hôtes ont l’opportunité cette année d’être choisis par des Haïtiens. Telle est la décision de l'Union Astronomique Internationale qui a lancée le concours international ExoWorlds dans le cadre de la célébration de ces 100 ans.
La SHA a déjà participe a la célébration en Janvier 2019 en réalisant une conference a a Bibliothèque Communautaire de Deschapelles sur les télescopes destinée aux jeunes de Deschapelles (Artibonite, Haiti). 
Actuellement (juillet 2019), nous sommes en train de planifier le projet Exoworlds Haiti, toujours dans le cadre du centenaire de l'Union Astronomique International; il s'agira de préparer des élections locales électroniques pour choisir le noms Haïtien pour le système protoplanétaire assigné.

Ce projet Exoworld Haiti rentre bien dans le cadre de la vision de la Société Haïtienne d'Astronomie qui est la création d'une communauté d'astronomes amateurs Haïtiens capable d'interagir avec le milieu international astronomique en particulier et scientifique en général.

Pour plus d'information sur le projet Exoworld Haiti 

lundi 24 juin 2019

Observation de la plus ancienne fusion de galaxies jamais détectée

Observation de la plus ancienne fusion de galaxies jamais détectéeLa paire de galaxies en question s’appelle B14-65666 et se trouve à 13 milliards d’années-lumière, dans la constellation du Sextant. Ce n’est pas la première fois que cet objet est détecté. Auparavant, Hubble avait repéré l’objet, mais il lui apparaissait comme deux objets distincts, probablement deux amas d’étoiles. Mais l’équipe utilisant ALMA, peut-être le radiotélescope le plus sensible au monde, a montré qu’il s’agissait bien de deux galaxies qui fusionnaient il y a 13 milliards d’années.Comme beaucoup d’objets peuplant le cosmos, les galaxies sont également capables de fusionner entre elles. De tels événements sont primordiaux car ils façonnent l’histoire et l’évolution des galaxies, et offrent ainsi aux scientifiques des informations cruciales pour mieux contraindre les modèles théoriques actuels. Récemment, des astrophysiciens utilisant le radiotélescope ALMA ont pu détecter la fusion galactique connue la plus ancienne de l’univers observable.

The Dream of Solar Sailing | LightSail 2LightSail 2's Legacy

For centuries, people have dreamed of traveling the cosmos using solar sails.
In 2019, The Planetary Society's LightSail 2 will help make that dream a reality by attempting the first, controlled solar sail flight in Earth orbit. The spacecraft was made possible thanks to the generous support of space enthusiasts from around the world.

STP-2 MissionLightSail 2 Launch on Falcon Heavy Rocket

11:30pm EDT

Embryologie solaire


Abstract :

Avant leur activité normale de fusion nucléaire établissant l’équilibre hydrostatique face à la gravité, une étoile comme le Soleil passe par une période de formation dite embryologique juste par comparaison avec l’humain. Une telle période peut être divisée en 7 étapes successives sur près de 50 millions d’années, assez bien décrites par le modèle standard stellaire. Notre Soleil a quitté cette période embryologique depuis déjà 5 milliards d’années. Pourtant certaines étoiles dites avortées ne sont pas parvenues à en sortir, une question de masse acquise lors de la période de formation.

pour lire l'article

lundi 10 juin 2019

Pourquoi l’atmosphère du Soleil est-elle plus chaude que sa surface ? Un mystère bientôt élucidé grâce à la sonde Parker

Pourquoi l’atmosphère du Soleil est-elle plus chaude que sa surface ? Un mystère bientôt élucidé grâce à la sonde ParkerEn effet, nous ne sommes qu’à deux ans d’attente de voir cet objet humain se rapprocher, comme jamais auparavant, de la zone de rayonnement intense et critique entourant le Soleil. Les températures y régnant sont fondamentalement différentes de ce qui a été observé jusqu’à aujourd’hui dans l’espace. Une telle étude rapprochée permettra aux scientifiques de tester leur théorie, selon laquelle la température de l’atmosphère solaire serait accentuée par de petites ondes magnétiques se propageant dans la zone externe.Une fois entrée dans la zone critique, la sonde solaire Parker aidera à déterminer la cause de cet échauffement intense en mesurant directement les champs magnétiques et les particules présentes.


Des astronomes ont capturé des images réelles d’une paire de planètes en train de naître

Des astronomes ont capturé des images réelles d’une paire de planètes en train de naître

Les deux planètes en orbite autour de l’étoile PDS 70 sont PDS 70b (celle que les astronomes ont découvert l’année dernière) et PDS 70c. La nouvelle image montre que les planètes creusent littéralement une énorme cavité dans le disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui entoure la jeune étoile, une naine orange, située à quelque 370 années-lumière de la Terre. En plus d’être beau à voir, il s’agit d’une véritable prouesse technique de la part des scientifiques.

La simulation la plus détaillée d’un trou noir résout le mystère de l’alignement du disque d’accrétion

La simulation la plus détaillée d’un trou noir résout le mystère de l’alignement du disque d’accrétionAprès des décennies de recherche du soi-disant effet Bardeen-Petterson, la simulation de l’équipe a montré que, tandis que la région externe d’un disque d’accrétion reste inclinée, sa région interne s’aligne sur le trou noir. L’équipe a résolu le problème en résolvant le disque d’accrétion à un degré sans précédent et en intégrant la turbulence magnétisée qui provoque l’accrétion du disque. Les simulations précédentes ont permis une simplification substantielle en se contentant d’approcher les effets de la turbulence.

samedi 8 juin 2019

La nuit blanche de l'astronomie #80ansCNRS

A l'occasion des 80 ans du CNRS, l'Institut d'astrophysique de Paris vous a concocté un événement sans précédent : une nuit entière de conférences d'astronomie, livestreamées sur notre chaîne Youtube (12h de Live !!!) et livesketchées par des membres du Café des sciences !

Nos discussions sur les réseaux sociaux

La SHA s'investit sur les réseaux sociaux pour joindre et stimuler les jeunes Haïtiens en astronomie. Nous comptons aussi aborder la problématique du développement de l'astronomie en Haiti.

Astronomie en Haiti-SHA
(
Nous disposons actuellement 3 groupes en ligne dont l'un est orienté vers les enfants exclusivement: Astronomie en Haiti-SHA (Whatsapp), Face a l'astronomie en Haiti (Facebook) et AstroTimoun Social Haiti (Whatsapp pour enfant)

.

Vous pouvez aussi voir notre page réseaux sociaux...


lundi 3 juin 2019

ExoMars 2020 : regardez comment le rover se relèvera sur Mars

Découvrez comment le rover ExoMars Rosalind Franklin se mettra sur ses roues avant de rouler sur la surface de Mars. En effet, pour des questions et d'encombrement et de stabilité, les ingénieurs d'Airbus ont décidé d'installer le rover de l'Agence spatiale européenne sur la plateforme d'atterrissage Kazachok, les roues repliées.